Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

zoo

คำแปล

สวนสัตว์

Next
Sunday
I
go
to
the
zoo
.

วันอาทิตย์หน้าฉันไปที่สวนสัตว์

The
animal
is
in
the
zoo
.

สัตว์อยู่ในสวนสัตว์

Where
is
the
zoo
?

สวนสัตว์อยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน