Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

zone

คำแปล

เขต, บริเวณ

My
brothers
live
in
the
same
time
zone
.

พี่ชายของฉันอาศัยอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน

It
is
their
zone
.

มันคือบริเวณของพวกเขา

The
zone

บริเวณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน