Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

yourself

คำแปล

ตัวคุณเอง

You
have
to
believe
in
yourself
.

พวกคุณต้องเชื่อในตัวพวกคุณเอง

You
will
help
yourself
.

คุณจะช่วยเหลือตัวคุณเอง

Go
tell
him
yourself
!

ไปบอกเขาตัวคุณเอง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน