Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

younger

คำแปล

อายุน้อยกว่า

I
am
younger
than
you
.

ฉันอายุน้อยกว่าคุณ

1 ความคิดเห็น

My
younger
sister

น้องสาวของฉัน

3 ความคิดเห็น

Are
you
younger
than
him
?

คุณอายุน้อยกว่าเขามั้ย

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน