Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

young

คำแปล

เด็ก, อายุน้อย

My
sister
is
old
,
but
I
am
young
.

พี่สาวของผมแก่ แต่ผมอายุน้อย

They
are
young
men
.

พวกเขาคือผู้ชายอายุน้อย

I
am
young
.

ฉันอายุน้อย

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน