Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

yet

คำแปล

ยัง

Have
you
read
the
book
yet
?

คุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยัง

He
is
not
there
yet
.

เขายังไม่อยู่ที่นั่น

She
is
not
here
yet
.

เธอยังไม่อยู่ที่นี่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน