Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

years

คำแปล

ปี

Years
or
months
?

หลายปีหรือหลายเดือน

1 ความคิดเห็น

The
years

หลายปี

years

หลายปี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน