Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

year

คำแปล

ปี

Years
or
months
?

หลายปีหรือหลายเดือน

1 ความคิดเห็น

One
month
or
one
year
?

หนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปี

For
one
year

เป็นเวลาหนึ่งปี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน