Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

yard

คำแปล

สนาม, ลาน, หลา

There
is
a
duck
in
the
yard
.

มีเป็ดตัวหนึ่งอยู่ในลานนี้

We
run
to
the
yard
.

พวกเราวิ่งไปที่ลานนี้

I
am
in
her
yard
.

ฉันอยู่ในลานของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน