Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wrote

คำแปล

He
wrote
a
letter
yesterday
.

เขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อวานนี้

1 ความคิดเห็น

He
wrote
to
me
yesterday
.

เขาได้เขียนถึงฉันเมื่อวานนี้

He
wrote
that
book
.

เขาได้เขียนหนังสือเล่มนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน