Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wrong

คำแปล

ผิด

He
is
wrong
.

เขาผิด

1 ความคิดเห็น

I
think
the
book
is
wrong
.

ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ผิด

Your
answer
is
wrong
.

คำตอบของคุณผิด

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน