Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

writes

คำแปล

She
writes
children
's
books
.

เธอเขียนหนังสือเด็กหลายเล่ม

2 ความคิดเห็น

He
writes
a
book
.

เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง

3 ความคิดเห็น

He
writes
the
menu
.

เขาเขียนรายการอาหาร

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย