Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. writer

writer

คำแปล

นักเขียน

He
is
a
writer
.

เขาเป็นนักเขียน

I
am
a
writer
.

ฉันเป็นนักเขียน

He
is
a
writer
.

เขาเป็นนักเขียน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน