Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

write

คำแปล

เขียน

He
will
write
a
book
.

เขาจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

I
will
write
to
you
.

ฉันจะเขียนหาคุณ

1 ความคิดเห็น

They
write
the
book
.

พวกเขาเขียนหนังสือเล่มนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน