Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

would

คำแปล

จะ - past tense, ค

They
would
have
had
to
go
there
.

พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น

1 ความคิดเห็น

I
would
like
to
go
swimming
.

ฉันอยากจะไปว่ายน้ํา

2 ความคิดเห็น

They
would
have
written
that
letter
.

พวกเขาคงจะได้เขียนจดหมายฉบับนั้น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน