Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worth

คำแปล

มีค่า, คุ้มค่า

It
takes
time
,
but
the
results
are
worth
the
effort
.

มันใช้เวลา แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายาม

The
awards
are
worth
the
effort
.

รางวัลพวกนี้คุ้มค่ากับความพยายาม

How
much
is
my
coat
worth
?

เสื้อโค้ทของฉันมีค่าเท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน