Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worse

คำแปล

แย่ลง, แย่กว่า

He
is
bad
,
but
she
is
worse
.

เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า

2 ความคิดเห็น

It
is
worse
for
him
.

มันแย่กว่าสำหรับเขา

He
is
worse
!

เขาแย่กว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน