Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

world

คำแปล

โลก

The
world
is
perfect
.

โลกสมบูรณ์แบบ

2 ความคิดเห็น

The
world
is
perfect
.

โลกสมบูรณ์แบบ

2 ความคิดเห็น

I
have
a
map
of
the
world
.

ฉันมีแผนที่โลก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน