Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

working

คำแปล

I
want
to
start
working
next
week
.

ฉันอยากเริ่มการทำงานอาทิตย์หน้า

He
likes
working
in
the
garden
.

เขาชอบการทำงานในสวนนี้

I
never
stop
working
.

ฉันไม่เคยหยุดการทำงาน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ work

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iworkworked
he/she/itworksworked
you/we/theyworkworked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน