Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worker

คำแปล

คนงาน

We
are
the
workers
.

พวกเขาคือคนงานพวกนี้

2 ความคิดเห็น

My
uncle
is
a
worker
.

คุณลุงของฉันคือคนงานคนหนึ่ง

My
uncle
is
a
worker
.

คุณลุงของฉันคือคนงานคนหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน