Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

work

คำแปล

ทำงาน, งาน

The
men
work
.

ผู้ชายทำงาน

1 ความคิดเห็น

I
work
.

ฉันทำงาน

3 ความคิดเห็น

At
work

ที่ทำงาน

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย