Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

word

คำแปล

คำ

The
word

คำ

Those
are
not
words
.

พวกนั้นไม่ใช่คำ

She
says
some
words
.

เธอพูดบางคำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน