Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wooden

คำแปล

ที่ทำด้วยไม้

The
girl
has
a
wooden
duck
.

เด็กผู้หญิงมีเป็ดที่ทำด้วยไม้ตัวหนึ่ง

The
child
has
a
wooden
horse
.

เด็กมีม้าที่ทำด้วยไม้ตัวหนึ่ง

The
grandfather
makes
a
wooden
horse
.

คุณปู่ทำม้าที่ทำด้วยไม้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน