Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wood

คำแปล

ไม้

They
import
wood
from
Brazil
.

พวกเขานำเข้าไม้จากประเทศบราซิล

We
need
wood
.

พวกเราต้องการไม้

The
wood

ป่าไม้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน