Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. won

won

คำแปล

The
black
horse
won
.

ม้ามืดตัวนั้นชนะ

He
won
everything
.

เขาได้ชนะทุกสิ่ง

The
best
man
won
.

คนที่ดีที่สุดชนะ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน