Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

won

คำแปล
The
best
man
won
.
ผู้ชายที่ดีที่สุดชนะ
The
black
horse
won
.
ม้ามืดตัวนั้นชนะ
He
won
everything
.
เขาได้ชนะทุกสิ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย