Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

won

คำแปล

The
best
man
won
.

ผู้ชายที่ดีที่สุดชนะ

The
black
horse
won
.

ม้ามืดตัวนั้นชนะ

He
won
everything
.

เขาได้ชนะทุกสิ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน