Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

women

คำแปล

ผู้หญิง

We
are
not
women
.

พวกเราไม่ได้เป็นผู้หญิง

3 ความคิดเห็น

Women
drink
tea
.

พวกผู้หญิงดื่มน้ำชา

3 ความคิดเห็น

We
are
women
.

พวกเราเป็นผู้หญิง

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน