Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wishes

คำแปล

หวัง, ปรารถนา

การผันคำกริยาของwish

The
student
wishes
for
a
computer
.

นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง

My
daughter
wishes
for
a
horse
.

ลูกสาวของฉันปรารถนาว่าจะมีม้าตัวหนึ่ง

He
wishes
to
have
a
castle
.

เขาปรารถนาว่าจะมีปราสาทหลังหนึ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wish

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwishwished
he/she/itwisheswished
you/we/theywishwished
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน