Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wish

คำแปล

ปรารถนา

I
wish
them
good
night
.

ฉันปรารถนาให้พวกเขานอนหลับฝันดี

I
wish
for
a
son
.

ฉันปรารถนาลูกชายคนหนึ่ง

I
wish
for
a
daughter
.

ฉันปรารถนาลูกสาวคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน