Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. winter

winter

คำแปล

ฤดูหนาว

Winter
is
a
season
.

ฤดูหนาวเป็นฤดูหนึ่ง

Winter
is
a
season
.

ฤดูหนาวเป็นฤดูหนึ่ง

I
like
the
winter
.

ฉันชอบฤดูหนาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน