Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

window

คำแปล

หน้าต่าง

My
window

หน้าต่างของฉัน

My
window

หน้าต่างของฉัน

The
window
is
dirty
.

หน้าต่างสกปรก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน