Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wind

คำแปล

ลม

There
was
no
wind
at
all
yesterday
.

ไม่มีลมเลยเมื่อวานนี้

I
like
the
wind
.

ฉันชอบลม

The
wind

ลม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย