Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

win

คำแปล

ชนะ

They
are
not
going
to
win
.

พวกเขากำลังจะไม่ชนะ

We
are
going
to
win
.

พวกเรากำลังจะชนะ

Who
is
going
to
win
?

ใครกำลังจะชนะ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน