Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wife

คำแปล

ภรรยา

How
is
your
wife
?

ภรรยาของคุณเป็นอย่างไร

How
is
your
wife
?

ภรรยาของคุณเป็นอย่างไร

My
wife
cooks
.

ภรรยาของผมทำกับข้าว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน