Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

why

คำแปล

ทำไม

The
girl
says
why
.

เด็กผู้หญิงพูดว่าทำไม

3 ความคิดเห็น

What
,
why
and
how
?

อะไร ทำไม และอย่างไร

Why
?

ทำไม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน