Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

who

คำแปล

ใคร

He
is
the
boy
who
cooks
.

เขาคือเด็กผู้ชายคนที่ทําอาหาร

4 ความคิดเห็น

Who
are
they
?

พวกเขาคือใคร

3 ความคิดเห็น

She
is
the
woman
who
eats
chicken
.

เธอคือผู้หญิงคนที่กินไก่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน