Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

white

คำแปล

สีขาว

Yours
are
red
,
mine
is
white
.

ของคุณเป็นสีแดง ของฉันเป็นสีขาว

1 ความคิดเห็น

My
dog
is
white
.

หมาของฉันสีขาว

2 ความคิดเห็น

Yours
are
green
,
mine
is
white
.

ของคุณเป็นสีเขียว ของผมเป็นสีขาว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน