Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

which

คำแปล

ไหน

We
do
not
know
which
student
has
asked
.

พวกเราไม่รู้ว่านักเรียนคนไหนได้ถาม

Tell
me
which
dog
you
want
!

บอกฉันว่าคุณอยากได้หมาตัวไหน

I
know
which
hat
is
mine
.

ผมรู้ว่าหมวกใบไหนคือของผม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน