Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

when

คำแปล

เมื่อ, ตอน

When
the
boy
eats
,
the
girl
eats
.

เวลาเด็กผู้ชายกิน, เด็กผู้หญิงกิน

1 ความคิดเห็น

They
read
when
we
read
.

พวกเขาอ่านเวลาพวกเราอ่าน

3 ความคิดเห็น

Why
and
when
?

ทำไมและเมื่อไร

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน