Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wheel

คำแปล

ล้อ

I
need
a
wheel
.

ฉันต้องการล้ออันหนึ่ง

Where
is
the
wheel
?

ล้ออันนี้อยู่ที่ไหน

It
is
a
wheel
.

มันคือล้ออันหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย