Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wheel

คำแปล

ล้อ

I
need
a
wheel
.

ฉันต้องการล้ออันหนึ่ง

Where
is
the
wheel
?

ล้ออันนี้อยู่ที่ไหน

It
is
a
wheel
.

มันคือล้ออันหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน