Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

what

คำแปล

อะไร

Read
what
you
like
.

อ่านอะไรที่คุณชอบ

0 ความคิดเห็น

She
drinks
what
?

เธอดื่มอะไร

2 ความคิดเห็น

He
says
what
?

เขาพูดอะไร

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน