Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

went

คำแปล

My
mother
went
to
church
last
Sunday
.

คุณแม่ของฉันได้ไปโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว

I
went
to
bed
at
twelve
last
night
.

ฉันได้ไปนอนตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้

We
went
out
last
night
.

พวกเราได้ออกไปข้างนอกเมื่อคืนนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน