Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

welcome

คำแปล

ยินดี, ต้อนรับ

Hello
and
welcome
!

สวัสดีและยินดีต้อนรับ

3 ความคิดเห็น

You
are
welcome
.

ด้วยความยินดี

0 ความคิดเห็น

Welcome
!

ยินดีต้อนรับ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน