Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

weight

คำแปล

น้ำหนัก

Are
you
happy
with
your
weight
?

คุณมีความสุขกับน้ำหนักของคุณไหม

What
is
the
total
weight
?

น้ำหนักทั้งหมดคืออะไร

The
weight

น้ำหนัก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน