Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

weather

คำแปล

อากาศ

No
one
goes
out
in
this
weather
.

ไม่มีใครออกไปในอากาศแบบนี้

The
weather
is
good
.

อากาศดี

The
weather

อากาศ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน