Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wears

คำแปล

She
wears
a
skirt
.

เธอสวมกระโปรงตัวหนึ่ง

4 ความคิดเห็น

She
wears
my
shoes
.

เธอสวมรองเท้าของฉัน

5 ความคิดเห็น

The
woman
wears
a
dress
.

ผู้หญิงใส่ชุดกระโปรง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwearwore
he/she/itwearswore
you/we/theywearwore

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน