Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

weapon

คำแปล

อาวุธ

His
weapon
is
in
this
bag
.

อาวุธของเขาอยู่ในกระเป๋าใบนี้

The
weapon

อาวุธ

His
weapon
is
in
this
bag
.

อาวุธของเขาอยู่ในกระเป๋าใบนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน