Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wealth

คำแปล

ความรวย

His
wealth
changed
him
.

ความรวยของเขาได้ทำให้เขาเปลี่ยนไป

His
wealth
changed
him
.

ความรวยของเขาได้ทำให้เขาเปลี่ยนไป

Nature
is
the
wealth
of
this
country
.

ความรวยของประเทศนี้คือธรรมชาติ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน