Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

weak

คำแปล

อ่อนแอ

The
boy
is
weak
.

เด็กผู้ชายคนนี้อ่อนแอ

He
is
not
weak
.

เขาไม่อ่อนแอ

You
are
weak
.

คุณอ่อนแอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน