Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

we

คำแปล

พวกเรา

We
eat
the
sandwich
.

พวกเรากินแซนด์วิช

2 ความคิดเห็น

We
eat
bread
.

พวกเรากินขนมปัง

2 ความคิดเห็น

We
read
.

พวกเราอ่าน

1 ความคิดเห็น

การผันแปร

จำนวนเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน